شرایط نمایندگی 2017-10-09T12:31:32+00:00

شرایط نمایندگی رزچوب

شرکت تولیدی صنعتی رزچوب  آمادگی خود را جهت اعطای نمایندگی محصولات تحت شرایط زیر، اعلام می دارد.

 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی ﻧﻤﺎﻳﻨﺪگی 30 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ باشد.
 • ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ بایستی ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺎﺷﺪ.
 • از طرف شرکت رزچوب ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺳﺮﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ با نام و نشان رزچوب تامین خواهد شد و نماینده موظف به نصب آن است. ضمناً لازم است ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺩاﺭای ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
 • نماینده موظف است ﻣﺒﻠﻎ 100 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭼﻚ ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺭﺯﭼﻮﺏ تحویل دهد.
 • ﻛﺎﻻی ﺧﺮﻳﺪاﺭی ﺷﺪﻩ توسط ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺮای ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، دارای ﺗﺨﻔﻴﻒ 35% بوده و ﺗﺴﻮﻳﻪ آﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺭزﭼﻮﺏ طی ﺳﻪ ﻣﺎﻩ صورت می پذیرد.
 • ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻌﺐ ﺭﺯﭼﻮﺏ ﻳﻜﺴﺎﻥ و ﻃﺒﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺭﺯﭼﻮﺏ می ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ مشارکت ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﻩ در ﺗﺴﻮﻳﻪ هر ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ اعتباری یکماهه 30% خواهد بود. لازم به ذکر است سود مشارکت، از تخفیفات شرکتی ابلاغ شده مستقل است.
 • نماینده موظف است، شرایط مربوط به ویژگی های برند رزچوب از جمله چیدمان، پخش موسیقی و رایحه ی فضای فروشگاه، نحوه ی برخورد با مشتری و چیدمان محصولات در فروشگاه را، طبق صلاح دید و استانداردهای شرکت رزچوب رعایت و اجرا کند.

ثبت درخواست نمایندگی

شرایط اعطای عاملیت فروش

شرکت تولید صنعتی رزچوب جهت آمادگی خود را جهت اعطای عاملیت فروش محصولات تحت شرایط زیر، اعلام می دارد.

 • ﺣﺪاﻗﻞ ﻓﻀﺎی فروشگاه عامل فروش باید 12 ﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ باشد.
 • لازم است ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ عامل فروش ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺩﺭ ﻃﺒﻘﻪ ﻫﻤﻜﻒ ﺑﺎﺷﺪ .
 • از طرف شرکت رزچوب ﺗﺎﺑﻠﻮی ﺳﺮﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ عامل فروش ﻣﺤﺘﺮﻡ با نام و نشان رزچوب تامین خواهد شد و نماینده موظف به نصب آن است. ضمناً لازم است ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ ﺩاﺭای ﻓﻀﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﻧﺼﺐ ﺗﺎﺑﻠﻮ ﺑﺎﺷﺪ.
 • عامل فروش موظف است ﻣﺒﻠﻎ 50 ﻣﻴﻠﻴﻮﻥ ﺗﻮﻣﺎﻥ ﭼﻚ ﺿﻤﺎﻧﺖ را ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺭُﺯﭼﻮﺏ تحویل دهد.
 • ﻓﺮﻭﺵ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺷﻌﺐ ﺭُﺯﭼﻮﺏ ﻳﻜﺴﺎﻥ و ﻃﺒﻖ ﻟﻴﺴﺖ ﻗﻴﻤﺖ ﻣﺼﻮﺏ ﺭُﺯﭼﻮﺏ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.
 • ﻛﺎﻻی ﺧﺮﻳﺪاﺭی ﺷﺪﻩ توسط عامل فروش ﻣﺤﺘﺮﻡ ﺑﺮای ﭼﻴﺪﻣﺎﻥ ﺩﺭ ﻓﺮﻭﺷﮕﺎﻩ، دارای ﺗﺨﻔﻴﻒ 25% بوده و ﺗﺴﻮﻳﻪ آﻥ ﺑﺎ ﺷﺮﻛﺖ ﺭُﺯﭼﻮﺏ ﻃﻲ ﺳﻪ ﻣﺎﻩ صورت می پذیرد.
 • ﺩﺭﺻﺪ ﺳﻮﺩ مشارکت عامل فروش در ﺗﺴﻮﻳﻪ هر ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ اعتباری یکماهه 20% خواهد بود. لازم به ذکر است سود مشارکت، از تخفیفات شرکتی ابلاغ شده مستقل است.
 • ﺗﺴﻮﻳﻪ هر ﻓﺎﻛﺘﻮﺭ با عامل فروش، ﺑﻪ ﺻﻮﺭﺕ نقدی خواهد بود.

ثبت درخواست عاملیت فروش